Change Currency

Dutch Help

De Steun van Nederland

Verzend een e-mail

Hebt u vragen? Verzend een e-mail naar support@clickfree.com

Roep ons tijdens normale kantooruren

Noord-Amerika

1-866-680-0516
Maandag aan de Vrijdag het 5:00 aan 23:00uren EST

Garantie

Storage Appliance Corporation (hierna "wij" of "ons" genoemd) zal naar eigen goeddunken elk product waarbij binnen de garantieperiode van het product zoals is aangegeven op de verpakking en op "www.Clickfree.com/warranty.php" vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop in de detailhandel (de "garantieperiode") materiaal- of constructiefouten worden vastgesteld, repareren of vervangen, op voorwaarde dat wij hiervan binnen de garantieperiode op de hoogte worden gebracht en het product naar een gemachtigde onderhoudsdienst wordt geretourneerd. Ter verificatie van de garantieperiode moet een oorspronkelijk aankoopbewijs worden overlegd. Indien bij de reparatie vervangingsonderdelen worden gebruikt, kan het gaan om gereviseerde onderdelen of onderdelen met gereviseerd materiaal. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen. Indien een beroep wordt gedaan op de garantie, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Indien wij het product niet kunnen repareren of vervangen, betalen wij naar ons goeddunken de betaalde aankoopprijs terug mits het product aan ons is geretourneerd met een bewijs van betaling van de aankoopprijs. Reparatie, vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs zijn de enige remedies die onder deze garantie mogelijk zijn. Deze garantie is niet van toepassing op omstandigheden waarover wij geen controle hebben of op schade ten gevolge van ongevallen, verkeerd gebruik, geknoei, elektrische schokken, elektrostatische ontlading, gebruik van niet-compatibele accessoires of toebehoren, defecten die te wijten zijn aan apparatuur waarmee het product wordt gebruikt, het niet naleven van de bedieningsinstructies, commercieel gebruik, niet-gemachtigde reparaties, schade verband houdend met verscheping na aankoop, schade ten gevolge van brand, een aardbeving, overstromingen of andere overmacht, of schade ten gevolge van abnormale of niet-commerciële bedrijfsomstandigheden zoals verontreiniging, zout, onregelmatige stroom-toevoer, het niet naleven van onze bedienings- of herverpakkings-instructies, het niet gebruiken van door ons geleverde toebehoren (zoals kabels), het niet naleven van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker die op de op het product geïnstalleerde software van toepassing zijn, virussen die niet met het product werden meegeleverd of het wijzigen van het serienummer van het product. Het openen van de verpakking van een niet-optisch mediaproduct maakt deze garantie automatisch ongeldig. Er wordt niet gegarandeerd dat alle nieuwe software- en hardwareversies compatibel zullen zijn met dit product. De als 'Rugged' (robuust) gemarkeerde producten werden getest op vallen conform de toepasselijke MIL-norm en zijn bestand tegen schade door ongelukken binnen de aangegeven parameters. Deze producten worden gerepareerd of vervangen indien zij na dergelijke schade niet meer werken, maar cosmetische schade zoals barsten in de behuizing wordt niet gedekt. Wij mogen naar eigen goeddunken deze dekking uitsluiten als de schade naar onze mening het gevolg is van te veel schokken of materieel misbruik. WIJ VERSTREKKEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE VOOR DIT PRODUCT EN GEVEN GEEN ENKELE STILZWIJGENDE GARANTIE INZAKE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INGEVAL HET UITSLUITEN VAN STILZWIJGENDE GARANTIE WETTELIJK NIET IS TOEGESTAAN, DAN BEDRAAGT DE DUUR VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIE DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIEPERIODE OF LANGER, INDIEN WETTELIJK VEREIST. DEZE GARANTIE SLUIT ENIGE BIJZONDERE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE UIT, BEHALVE IN RECHTSGEBIEDEN WAAR DERGELIJKE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN. Wij zijn onder andere niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige kosten in verband met herstel, verwijdering of herinstallatie van gegevens. Garantieservice is alleen beschikbaar in het land waar het product oorspronkelijk werd aangeschaft. Het product is eventueel onderworpen aan extra beperkingen conform de bepalingen van de meegeleverde Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker. In bepaalde staten of rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid ten aanzien van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus het is mogelijk dat de bovenstaande beperking of uitsluiting niet van toepassing is. Buiten de VS en Canada kunnen de algemene voorwaarden van deze garantie verschillen. Tenzij u door ons schriftelijk wordt geïnformeerd over een specifieke garantie, bestaat er geen garantie of aansprakelijkheid buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook al kan het defect, de schade of het verlies voortvloeien uit nalatigheid of een andere handeling. Bezoek onze website www.Clickfree.com voor garantieservice, informatie over probleemoplossing of om contact op te nemen met de afdeling klantondersteuning. Maak indien mogelijk een back-up van uw gegevens alvorens het product te retourneren omdat wat u ons voor reparatie toestuurt, eventueel niet aan u zal worden terugbezorgd.

FCC-waarschuwing

Clickfree Wireless voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is derhalve onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken. FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. De afstand tussen u en de zender dient minimaal 20 cm te bedragen. Deze zender mag niet zijn opgesteld naast of in bedrijf zijn in combinatie met enige andere antenne of zender. NB: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze grenswaarden bestaan om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant te worden geïnstalleerd en gebruikt, anders kan er schadelijke storing voor radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen: — Verander de positie van de ontvangstantenne. — Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder bij elkaar vandaan. — Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat. — Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.