Change Currency

svenskt stöd

svenskt stöd

Skicka ett email

Har en frågor? Skicka ett email till support@clickfree.com

Ring under normal kontorstid

Nordamerika

1-866-680-0516
Måndag till fredag ??5:00 till 23:00 EST

Svenska - Garanti

Storage Appliance Corporation ("vi", "vår(a)", "oss") kan välja att reparera eller ersätta en produkt vars material eller tillverkning inom garantiperioden relaterat till sådan produkt som anges på paketet och på "www.Clickfree.com/warranty.php" med början från det ursprungliga inköpsdatumet ("garantiperioden"), förutsatt att vi meddelas inom garantiperioden och att produkten skickas tillbaka till en auktoriserad instans. Garantiperioden måste verifieras med inköpets originalkvitto. Om reparationen utförs med ersättningsdelar kan dessa delar komma att återbrukas eller innehålla återbrukat material. Om det är nödvändigt att ersätta hela produkten kan den komma att ersättas med en återbrukad produkt. Garantins bestämmelser kan inte förlängas utöver den ursprungliga garantiperioden. Om vi inte har möjlighet att reparera eller ersätta produkten kan vi välja att återbetala inköpspriset, förutsatt att produkten har skickats tillbaka till oss tillsammans med bevis på erlagt belopp. Reparation, ersättning eller återbetalning av inköpspriset utgör garantins enda gottgörelse. Denna garanti gäller inte omständigheter utom vår kontroll eller skador som orsakas genom olyckor, felaktig användning, otillåtna förändringar, stötar, elektrostatisk urladdning, användning av inkompatibla media eller tillbehör, funktionsfel som orsakas av utrustning som använts med produkten, att användningsinstruktionerna inte har följts, kommersiellt bruk, icke auktoriserad reparation, skador som har uppstått efter inköpet i samband med frakt, skador som orsakats av eldsvåda, jordbävning, översvämning eller annan force majeure, eller skador som orsakas av onormalt eller icke-kommersiellt bruk inklusive förorening, salt, spänningsfall, att användningsinstruktionerna eller ompackningsinstruktionerna inte har följts, att tillbehör som tillhandahållits av oss (t.ex. kablar) inte har använts, att villkoren i slutanvändarens licensavtal (EULA) som gäller produktens programvara inte har följts, av virus som inte levererades med produkten eller om produktens serienummer har ändrats. Om det yttre höljet har öppnats på icke-optiska mediaprodukter ogiltgförklaras garantin automatiskt. Det finns ingen garanti för att framtida versioner av programvara och maskinvara kommer att vara kompatibla med den här produkten. Produkter som är märkta "Rugged" (robusta) har hållbarhetstestats i enlighet med indikerad MIL-standard (standard som bestäms av USA:s försvarsdepartement) för att tåla skada genom olyckshändelse, inom de parametrar som specificeras. Sådana produkter kommer att repareras/ersättas om de inte fungerar efter att sådana skador har uppstått, men kosmetiska skador som sprickor på höljet täcks inte. Vi förbehåller oss rätten att undanta ersättning om vi kommer fram till att skadorna har förorsakats av kraftiga stötar eller fysiskt missbruk. VI MEDGER INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR PRODUKTEN OCH AVSÄGER OSS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR KURANS OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. UNDER OMSTÄNDIGHETER DÄR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE KAN UNDANTAS ENLIGT LAGEN, GÄLLER DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN UNDER DEN GARANTIPERIOD SOM ANGES OVAN, ELLER ANNAN LÄNGRE PERIOD SOM KRÄVS ENLIGT LAG. DENNA GARANTI UNDANTAR ALLA SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR, FÖRUTOM I JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR. Vi ansvarar inte för, bland annat, dataförlust eller kostnader som kan relateras till återställning, borttagning eller ominstallation av data. Service enligt garantin tillhandahålls endast i det land där produkten köptes. Ytterligare begränsningar kan gälla för produkten i enlighet med det EULA (licensavtal för slutanvändare) som tillhör produkten. I vissa regioner/jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag eller begränsa oförutsedda skador eller följdskador, i vilket fall det kan hända att ovanstående begränsning/undantag inte gäller. Garantins regler och villkor kan avvika utanför USA och Kanada. Om du inte har fått en särskild skriftlig garanti från oss gäller ingen garanti och inget ansvar förutom de minimikrav som föreligger enligt lagen, även om defekter, skador eller förlust har uppstått genom vårdslöshet eller någon annan handling. Besök vår webbsida på www.Clickfree.com för att erhålla service enligt garantin, för felsökningsinformation och för att kontakta support. Om möjligt bör du säkerhetskopiera alla data innan du skickar tillbaka produkten till oss för reparation eftersom det är inte säkert att produkten skickas tillbaka till dig

FCC-varning

Clickfree Wireless uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s regler. Följande två villkor gäller vid användning: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar. (2) enheten måste ta emot inkommande störningar, även sådana som har en negativ effekt på produktens funktion. FCC:s uttalande om exponering för strålning: Utrustningen uppfyller FCC:s begränsningar för exponering av strålning som har lagts fram för en okontrollerad miljö. Utrustningen uppfyller FCC:s begränsningar för exponering av strålning som har lagts fram för en okontrollerad miljö. Utrustningen måste installeras och användas på ett avstånd om minst 20 cm mellan membranet och din kropp. Sändaren får inte placeras vid eller användas samtidigt som en annan sändare eller antenn. Obs! Utrustningen har testats och har befunnits uppfylla begränsningarna som gäller för digitala enheter av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte har installerats och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- och tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och slå på utrustningen, kan användaren försöka avhjälpa problemet på något av följande sätt: – Ändra mottagarantennens riktning eller flytta på den. – Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. – Anslut utrustningen till ett uttag som tillhör en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. – Rådfråga återförsäljaren eller en kompetent radio/tv-tekniker.